Khảo sát từ mượn tiếng Anh trong tiếng Hàn (có đối chiếu với tiếng Việt)

Title: Khảo sát từ mượn tiếng Anh trong tiếng Hàn (có đối chiếu với tiếng Việt)
Authors: Jou, Youn Hee
Keywords: Ngôn ngữ học
Ngôn ngữ đối chiếu
Tiếng Hàn
Từ mượn tiếng Anh
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 64 tr.
Abstract: Giới thiệu sơ bộ về tình hình sử dụng từ tiếng Anh trong tiếng Hàn (có đối chiếu với tiếng Việt): khái niệm từ vay mượn, hiện trạng sử dụng từ ngữ tiếng Anh hiện nay trong tiếng Hàn và rút ra một số nhận xét chung. Trình bày khái quát quá trình du nhập từ tiếng Anh vào tiếng Hàn (có đối chiếu với tiếng Việt) và con đường du nhập qua tiếng Nhật. Giới thiệu phong trào “se ma ul un dong” (phong trào “Làng mới”) và phong trào “Làm trong sáng chữ Quốc ngữ” của Hàn Quốc, đối chiếu với tiếng Việt về phong trào “Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt”. Khảo sát sự đồng hóa từ tiếng Anh trong tiếng Hàn (có đối chiếu với tiếng Việt) về các khía cạnh: hiện tượng đồng hóa ngữ âm, đồng hóa về hình thái học đối với từ mượn tiếng Anh; hiện tượng rút gọn các từ mượn tiếng Anh trong tiếng Hàn; hiện tượng từ viết tắt tiếng Anh trong tiếng Hàn.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17496
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)a12

Advertisements

Nghiên cứu hành vi phạm pháp của trẻ em vị thành niên dưới góc độ gia đình

Title: Nghiên cứu hành vi phạm pháp của trẻ em vị thành niên dưới góc độ gia đình : Luận văn ThS. Tâm lý học : 60 31 80
Authors: Nguyễn, Hồi Loan, Người hướng dẫn
Đoàn, Thị Thanh Huyền
Keywords: Tâm lý học
Tâm lý học trẻ em
Phạm pháp
Trẻ vị thành niên
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: 185 tr. + CD- Rom + Tóm tắt
Trình bày nhưng xu hướng nghiên cứu trong tâm lý học về hành vi phạm pháp của trẻ em vị thành niên trên thế giới và ở Việt Nam. Đưa ra những khái niệm, chức năng của gia đình, trẻ em, vị thành niên, người chưa thành niên và hành vi phạm pháp và nêu rõ thực (…)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Tâm lý học — Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36410
Appears in Collections: USSH – Master Thesesa5

Tìm hiểu đặc điểm tư duy của trẻ em từ 1 đến 3 tuổi

Title: Tìm hiểu đặc điểm tư duy của trẻ em từ 1 đến 3 tuổi: Luận văn ThS. Tâm lý học: 60 31 80
Authors: Trương, Thị Khánh Hòa, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Phương Trang
Keywords: Tâm lý học
Tâm lý học trẻ em
Tư duy
Issue Date: 2013
Publisher: ĐHKHXH&NV
Abstract: Electronic Resources
Luận văn ThS. Tâm lý học — Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Nghiên cứu tình hình phát triển tư duy của 101 trẻ em độ tuổi 1 – 3 tuổi trên địa bàn Thành phố Hà Nội thông qua thang đo lường, đánh giá sự phát triển tư duy trẻ em 1 – 3 tuổi. Tìm hiểu thực trạng nhận thức, hành động của cha mẹ, xác định mối tương quan g (…)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35594
Appears in Collections: USSH – Master Theses
a3

Nghiên cứu đặc điểm tư duy của trẻ em từ 3 đến 6 tuổi

Title: Nghiên cứu đặc điểm tư duy của trẻ em từ 3 đến 6 tuổi: Luận văn ThS. Tâm lý học: 60 31 80
Authors: Trương, Thị Khánh Hà , người hướng dẫn
Trần, Hà Thu
Keywords: Tâm lý học
Tư duy
Tâm lý học trẻ em
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: 102 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Tâm lý học — Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Xây dựng các khái niệm cơ bản liên quan như: tư duy, đặc điểm tư duy, đặc điểm tư duy của trẻ em từ 3 đến 6 tuổi. Tìm hiểu thực trạng đặc điểm tư duy của trẻ em từ 3 đến 6 tuổi và các yếu tố ảnh hưởng. Đề xuất những kiến nghị giúp cha mẹ và các cô dạy trẻ (…)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36453
Appears in Collections: USSH – Master Theses
a4

Hỗ trợ tâm lý đổi với trẻ em bị bạo lực gia đình

Title: Hỗ trợ tâm lý đổi với trẻ em bị bạo lực gia đình
Authors: Nguyễn, Thị Hằng Phương
Bùi, Cẩm Phượng
Keywords: Tâm lý
Trẻ em
Bạo lực
Gia đình
Issue Date: 2013
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Tiểu ban 9. Giáo dục, khoa học công nghệ và phát triển con người Việt Nam trong hội nhập và phát triển bền vững — Tiểu ban 10. Nông thôn Việt Nam trong hội nhập và phát triển bền vững– Tiểu ban 11. Di cư và đô thị hóa trong bối cảnh hội nhập và phát triển bền vững
Description: 8tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19974
Appears in Collections: Việt Nam học (LIC)a2

Thực trạng phát triển tâm lý sẵn sàng đi học của trẻ đến tuổi vào lớp 1 (6 tuổi) ở tỉnh Thái Bình

Title: Thực trạng phát triển tâm lý sẵn sàng đi học của trẻ đến tuổi vào lớp 1 (6 tuổi) ở tỉnh Thái Bình : Luận văn ThS. Tâm lý học: 60 31 80
Authors: Lê, Khanh, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thùy Dương
Keywords: Thái Bình
Trẻ em tuổi đến trường
Tâm lý học
Tâm lý trẻ em
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: 134 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Tâm lý học xã hội — Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Electronic Resources
Tổng quan cơ sở lý luận liên quan đến sự phát triển tâm lí sẵn sàng đi học của trẻ em tròn 6 tuổi cũng như các yếu tố tác động đến sự phát triển tâm lý sẵn sàng đi học lớp 1và những việc cần làm của gia đình và trường mầm non để phát triển tâm lý sẵn sàng (…)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36484
Appears in Collections: USSH – Master Theseslop-1-60487

Nguyên nhân tâm lý dẫn đến hành vi phạm pháp của trẻ nghiện Internet

Title: Nguyên nhân tâm lý dẫn đến hành vi phạm pháp của trẻ nghiện Internet a1: Luận văn ThS. Tâm lý học: 60 31 80
Authors: Võ, Thị Minh Chí, người hướng dẫn
Trịnh, Thị Thu
Keywords: Hành vi phạm pháp
Nghiện Internet
Trẻ em
Tâm lý học trẻ em
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: 97 tr. + CD-ROM
Tổng quan về lịch sử nghiên cứu hành vi phạm pháp và nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm pháp của trẻ, hành vi phạm pháp của trẻ nghiện Internet. Nghiên cứu thực trạng trẻ em có hành vi phạm pháp do nghiện Internet qua việc phân tích độ tuổi, trình độ học vấn (…)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Tâm lý học — Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36401
Appears in Collections: USSH – Master Theses

Nhận thức của cha mẹ về việc giáo dục trẻ tự kỷ tại gia đình ở thành phố Hà Nội

Title: Nhận thức của cha mẹ về việc giáo dục trẻ tự kỷ tại gia đình ở thành phố Hà Nộic3 : Luận văn ThS. Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)
Authors: Nguyễn, Thị Mỹ Lộc
Nguyễn, Thị Ngọc Anh
Keywords: Tâm lý học trẻ em
Giáo dục
Trẻ vị thành niên
Tâm lý học lâm sàng
Trẻ tự kỷ
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Giáo dục
Abstract: Tổng quan nghiên cứu vấn đề nhận thức, trẻ tự kỷ và công tác giáo dục trẻ tự kỷ tại gia đình. Làm rõ một số khái niệm: Khái niệm nhận thức; Khái niệm trẻ tự kỷ; Khái niệm giáo dục, giáo dục tại gia đình; Khái niệm nhận thức của cha mẹ về việc giáo dục trẻ (…)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên — Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47880
Appears in Collections: UEDU – Master Theses